Відділ історії філософії України
Завідувач відділу
Йосипенко Сергій Львович - доктор філософських наук

кімн. 425 (т.278-63-84);
кімн.320 (т.278-10-87);
кімн.415 (т.270-51-72).
Історія відділу
Відділ історії філософської та суспільно-політичної думки України був створений одночасно із заснуванням Інституту філософії у 1946 році. В 1946-1953 роках відділ очолював М.І. Новіков, в 1953-1954 – І.П. Головаха, в 1954-1962 роках – директор Інституту філософії Д.Х. Острянин. У 1962 році, у зв’язку зі зміною структури Інституту, відділ був реорганізований у відділ історії філософської та соціологічної думки на Україні. В 1963-1972 роках його очолював В.Ю. Євдокименко, в 1972-1983 – П.Т.Манзенко.
З 1984 року, після об’єднання відділів історії філософії на Україні та історії філософії і критики сучасної буржуазної філософії, в Інституті було створено єдиний відділ історії філософії, в якому діяли сектори домарксистської філософії на Україні (завідувач – В.М. Нічик) та історії марксистсько-ленінської філософії в Українській РСР (завідувач – П.Т. Манзенко). В 1986 році ці сектори об’єднують в сектор історії філософії на Україні під керівництвом В.М.Нічик, який у 1989 році перетворено на відділ історії філософії на Україні.
В сучасному вигляді відділ історії філософії України існує з 1990 року. В 1990-1996 роках його очолювала д.філос.н. В.М. Нічик, 1997-2009 – к.філос.н. В.С. Лісовий. З 2010 відділ історії філософії України очолює д.філос.н. С.Л. Йосипенко.
Основним напрямом дослідження відділу в 1940-1960-і роки були філософські та суспільно-політичні погляди українських «революціонерів-демократів»: Т. Шевченка, П. Грабовського, П. Мирного, І. Франка, М. Павлика, Лесі Українки, а також Г. Сковороди.
З кінця 1960-х років у відділі розпочинається систематичне дослідження української філософської думки XVI-XVIII століть, зокрема філософії в Києво-Могилянській академії та конфесійних навчальних закладах:
Від Вишенського до Сковороди (з історії філософської думки на Україні XVI – XVIII ст.). – К.: Наукова думка, 1972.
Ничик В.М. Феофан Прокопович. – К.: Мысль, 1977.
Ничик В.М. Из истории отечественой философии конца XVII – начала XVIII в. – К.: Наукова думка, 1978.
Стратий Я.М. Проблемы натурфилософии в философской мыслы Украины XVII в. – К.: Наукова думка, 1981.
Стратий Я.М., Литвинов В.Д., Андрушко В.А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. – К.: Наукова думка, 1982.
Литвинов В.Д. Ідеї раннього Просвітництва у філософській думці України. – К.: Наукова думка, 1984.
Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні (XVI – початок XVII ст.). – К.: Наукова думка, 1990.
З 1980-х у відділі розпочинається систематичне дослідження української філософської думки княжої доби:
Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси (ХІ – начало ХІІ в.). – К.: Наукова думка, 1988.
Бондарь С.В. Философско-мировоззренческое содержание «Изборников» 1073-1076 годов. – К.: Наукова думка, 1973.
Отечественная общественная мысль эпохи Средневековья. – К.: Наукова думка, 1988.
Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина ХІ – середина ХІІІ ст.). – К.: Наукова думка, 1993.
З 1990-х років співробітники відділу, продовжуючи роботу у згаданих напрямах, звертаються до нових аспектів та постатей історії української філософії:
Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. – К.: Наукова думка, 1992.
Лук М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Наукова думка, 1993.
Горський В.С. Святі Київської Русі. – К.: Наукова думка, 1994.
Депенчук Л.П. Богдан Кістяківський. – К. Основи, 1995.
Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. – К.: УЦДК, 1997.
Забужко О.С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. – К.: Абрис, 1997.
Депенчук Л.П., Лук М.І. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова. – К.: УЦДК, 1999.
Литвинов В.Д. Ренесансний гуманізм в Україні: ідеї гуманізму епохи відродження в українській філософії XV – початку XVIII ст. – К.: Основи, 2000.
Нічик В.М. Києво-Могилянська академія і німецька культура. – К.: УЦДК, 2001.
Нічик В.М. Симон Тодорський і гебраїстика в Києво-Могилянській академії. – К.: КМ Академія, 2002.
Мазепа В.І.Культуроцентризм світогляду Івана Франка. – К.: ПАРАПАН, 2004.
Україна ХУІІ століття. Суспільство, філософія, культура. Збірник наукових праць на пошану пам’яті проф. Валерії Михайлівни Нічик. – К.: Критика, 2005
Співробітники відділу взяли активну участь у підготовці «Філософського енциклопедичного словника» (Наук. ред. Н.П. Поліщук, К.: Абрис, 2002).
Впродовж всього періоду роботи відділу, у ньому досліджується філософія Григорія Сковороди:
Філософія Григорія Сковороди. – К.: Наукова думка, 1972.
Табачников И. А. Григорий Сковорода. — М.: Мысль, 1972.
Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г.Сковороди. – К.: Наукова думка, 1983.
Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали: збірник наукових праць. – К.: Інститут філософії, 1992.
Сковорода Григорій: образ мислителя. Збірка наукових праць. – К.: Інститут філософії, 1997.
Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність: збірка наукових праць. – К.: Інститут філософії, 2003.
готуються загальні праці з історії філософії України та її зв’язків з іншими філософськими традиціями:
З історії філософської думки на Україні. – К. Наукова думка, 1963.
Нарис історії філософії на Україні. – К.: Наукова думка, 1966.
Горський В.С. Українсько-болгарські філософські зв’язки другої пол. ХІХ ст. – К.: Наукова думка, 1966.
З історії філософії та соціології на Україні. – К.: Наукова думка, 1968.
Философская мысль в Киеве. – К.: Наукова думка, 1982.
Історія філософії на Україні. – Т. 1-2. – К.: Наукова думка, 1987-1988.
Отечественная философская мысль ХІ-XVII вв. и греческая культура. – К.: Наукова думка, 1991.
Історія філософії України. – К.: Либідь, 1994. (друге вид. 2008)
Голіченко Т.С. Слов’янська міфологія та антична культура. – К.: Наукова думка, 1994.
Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996.
Київ в історії філософії України. – К.: КМ Академія/Пульсари, 2000.
публікуються першоджерела з історії української філософії:
Сковорода Г.С. Повне зібрання творів у 2-х томах. – К.: Наукова думка, 1973.
Прокопович Т. Філософські твори у 3-х т. – К.: Наукова думка, 1979-1981.
Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінцеь XVI-XVII ст.). – К.: Наукова думка, 1988.
Історія філософії України. Хрестоматія. – К.: Либідь, 1993.
Рукописна спадщина Памфіла Юркевича / Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М., Лук M.І, Бишовець B.Є. – К.: 1999.
Чижевський Д. Філософські твори у 4-х т. / Лісовий В.С., Бадзьо Ю.В., Валявко І.В., Гирич І., Горський В.С., Поліщук Н.П. – К.: Смолоскип, 2005.
Сьогодення
Відділ історії філософії України досліджує українську філософію всіх періодів: від зародження до наших днів. Окрім дослідження історії української філософії, співробітники відділу працюють над теоретичними проблемами історії філософії, готують до публікації джерела з історії української філософії, досліджують зв’язки української філософської думки з іншими інтелектуальними традиціями та рецепції світової філософської думки в Україні.
У відділі працюють дві дослідницькі групи: філософської думки України Х-XVIII століть (керівник – к.ф.н. Я.М. Стратій) та філософської думки України ХІХ-ХХ століть (керівник – д.ф.н. С.Л. Йосипенко). За останні роки ними досліджено планові теми:
 • "Філософські джерела ідеології націоналізму і лібералізму" (2000-2003рр.) (керівник В.С.Лісовий);
 • "Філософська думка в історико-культурному контексті України (XІ-XVIIIст.)" (2001-2004рр.) (керівник Я.М.Стратій);
 • "Переосмислення філософії в останній третині XX ст.: Україна в світовому контексті" (2003-2006рр.) (керівник В.С.Лісовий).
 • "Способи філософування в пам'ятках української думки княжої доби та ранньомодерного періоду" (2005-2007 рр.) (керівник Я.М. Стратій).
 • «Проблеми філософії культури в історії української філософії кінця ХІХ-ХХ ст.» (2006-2009 рр.)(керівник В.С.Лісовий).
 • «Софійність і дискурсивний спосіб філософування в памятках української філософської думки XІ-XVIII ст.» (2008-2010 рр.) (керівник Я.М. Стратій).
 • “Філософська думка західної української діаспори ХХ ст. в контексті модернізації”. (2009 - 2012 рр.) (керівник С.Л. Йосипенко).
 • “Філософська культура домогилянської доби і пізня схоластика XVII-XVIII ст.” (2011 – 2013) (керівник Я.М. Стратій).
 • “Проблеми філософії культури в історії української філософії кінця XIX-XX ст.” (Керівн. к.філос.наук Лісовий В.С., IV кв.2006 - III кв.2009 рр.).
 • “Софійність і дискурсивний спосіб філософування в пам’ятках української філософської думки XI-XVIII ст.” (Керівн. - к.філос.н. Стратій Я.М., I кв.2008 - IV кв. 2010
 • . “Філософська думка західної української діаспори ХХ ст. в контексті модернізації”. (Керівн. д.філос.наук Йосипенко С.Л.., IV кв.2009 - III кв.2012 рр.).
 • “Філософська культура домогилянської доби і пізня схоластика XVII-XVIII ст.” (Керівн. - к.філос.н. Стратій Я.М., I кв. 2011 - IV кв. 2013 рр.).
 • “Становлення модерної філософської думки в Україні: європейські виклики та національний контекст”. (Керівн. д.філос.наук Йосипенко С.Л.., IV кв.2012 - III кв.2015 рр., Відомч. план).
 • «Проблема ідентичності у філософській думці України ХІХ – першої пол. ХХ ст.» (Керівн. д.філос.наук Йосипенко С.Л.,IV кв. 2015 – III кв. 2018 рр.).
 • «Рецепція європейської філософії у філософській думці України кінця ХІХ – першої пол.ХХ ст. (Керівн. д.філос.наук Йосипенко С.Л., IV кв. 2018 – III кв. 2021 рр.).
 • “Філософська культура домогилянської доби і пізня схоластика XVII-XVIII ст.” (Керівн. - к.філос.н. Стратій Я.М., I кв. 2011 - IV кв. 2013., Відомч.план).
 • «Трансформація розуміння людини в українській філософській думці XI – XVIII ст. та її вплив на становлення філософської антропології» (Керівн. – к.філос.наук Я.М. Стратій, I кв. 2013 − IV кв. 2016 рр.). 62-714
 • «Еволюція філософської думки в Україні ХІ-XVIII ст.: від патристики до схоластики» (Керівн. – к.філос.наук Я.М. Стратій I кв. 2017 − IV кв. 2019 рр.).

Співробітники відділу історії філософії України здійснюють наукове керівництво і консультування кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії, викладають у ВНЗ м. Києва, активно співпрацюють з видавництвами та науковими часописами (Філософська думка, Практична філософія, Мультиверсум, Sententiae, Український гуманітарний огляд, Наука і суспільство, Totallogy, Journal of Ukrainian studies (Канада)), зарубіжними науковими установами (Українська Вільна Академія Наук (Нью-Йорк); Maison de Sciences de l’Homme (Париж); Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Відень); Свято-Сергіївський Православний Богословський Інститут (Париж); Стенфордський університет (США)), беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.
Відділ історії філософії України регулярно проводить теоретичні семінари, присвячені проблемам теорії та практики історико-філософського дослідження.

Більш детальніше про відділ можна прочитати тут.
Публікації співробітників відділу останніх років
Забужко О.С. Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. – К.: Факт, 2007.
Йосипенко С.Л. До витоків української модерності. Українська ранньомодерна духовна культура в європейському контексті. – К.: УЦДК, 2008.
Литвинов В.Д. Україна в пошуках своєї ідентичності. XVI – початок XVII ст. – К.: Наукова думка, 2008.
Филиппенко Н. Киевское Религиозно-философское общество (1908–1919). Очерк истории. Монография. – К.: ПАРАПАН, 2009.
Бондар С.В., Кралюк П.М. Біля витоків української мудрості: філософська та релігійна думка народів Північного Причорномор’я VII ст. до н.е. – ІІ ст. н.е. – К.: Видавництво “Світ Знань”, 2009.
Симчич М.В. Philosophia rationalis у Києво-Могилянській академії. – Вінниця: О. Власюк, 2009.
Переклади світової філософської класики та сучасної філософії українською мовою:
Поппер К. Злиденність історицизму / Пер. з англ. В. Лісового. – К.: Абрис, 1994.
Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія / Упоряд. і пер. В. Литвинова. – К.: Основи, 1995.
Поліщук Н.П., Лісовий В.С. Англо-український філософський словник. – К.: Абрис, 1996.
Тарський А. Поняття істини в формалізованих мовах / Пер. з англ. Н. Філіпенко. – К.: Стилос, 1998.
Ціцерон. Твори / Пер. з лат. В. Литвинова. – К.: Основи, 1998.
Литвинов В.Д. Латинсько-український словник. – К.: Основи, 1998
Консерватизм. Антологія / Упоряд. В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998.
Сирцова О.М.Апокрифічна апокаліптика. Філософська екзегеза i текстологія. - К.: КМ Академія, 2000.
Леві-Строс К. Первісне мислення / Пер. з фр. С. Йосипенка. – К.: УЦДК, 2000.
Націоналізм. Антологія / Упоряд. В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000.
Лібералізм. Антологія / Упоряд. В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002.
Спіноза Б. Теолого-політичний трактат / Пер. з лат. В. Литвинова. – К.: Основи, 2003.
Ентоні Гіденс. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя./ Пер. з англ. Н. Поліщук. – К.: Альтерпрес, 2004.
Помян К. Порядок часу / Пер. з фр. С. Йосипенка. – К.: УЦДК, 2008.
Манан П. Доступний виклад політичної філософії / Пер. з фр. С. Йосипенка. – К.: УЦДК, 2009.
Філософська думка західної української діаспори ХХ століття: ідеї та постаті / С.Л. Йосипенко, Н.П. Поліщук, І.В. Валявко та ін.; відп. ред. С.Л.Йосипенко. – К.: Наукова думка, 2018. – 272 с.
Забужко О.С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу /Вид. п’яте, переглянуте і доповнене. З додатком матеріалів дискусії 1998-1999 років. – К.: ВД КОМОРА, 2017. – 300 с.
Забужко О.С. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. Монографія / Вид. третє, перероб. і доповнене, передмова автора. – К.: ВД «КОМОРА», 2018. 656 с.
Oksana Sabuschko. Der lange Abschied von der Angst /Aus dem Ukrainischen von Alexander Kratochvil /Essay 70. Graz – Wien: Literaturverlag Droschl, 2018. 64 s.
Волковський В.П. Ідея суспільності: політична філософія в Україні ХІХ століття / Володимир Волковський; НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди. – Київ : Академперіодика, 2017. – 264 с.
Латинсько-український словник в ІV томах, т. І-й, (АВС). – К., «Наукова думка», 2018. – 1000 с. (90 дрк. арк.). Тираж 300 прим. ISBN 978-966-1635-4, ISBN 978-966-1636-1 (том 1)
Ціцерон (Магсus Тullius Сісеrо). Про старість (Dе Senectutе). Перек. з лат. В. Литвинова / Вст. ст., прим., словн. імен, назв, термін. В. Литвинова. – К.: Дніпро, 2018. – 64 с.
Спіноза Бенедикт. Теологічно-політичний трактат / Переклад з латини, примітки В. Литвинова. – Харків. «Фоліо», 2018. – 410 с.
Марія Ґрація Бартоліні «Пізнай самого себе. Неоплатонічні джерела в творчості Г.С. Сковороди» (Гол. ред. М.В. Попович, наук. ред. перекладу. О.М. Сирцова). – К.: Академперіодика, 2017. – 160 с.
Співробітники відділу

Заступник директора Інституту філософії, Завідувач відділу історії філософії України, доктор філософських наук

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук

Провідний науковий співробітник, докор філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук, доцент

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний інженер

Провідний інженер

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua