Мультиверсум. Філософський альманах

Про журнал

Наукове видання «МУЛЬТИВЕРСУМ. ФІЛОСОФСЬКИЙ АЛЬМАНАХ» включене до «Переліку наукових фахових видань України» за спеціальностями «Філософія» і «Релігієзнавство» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409)
Рік заснування: 1998
ISSN: 2078-8142
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 1544-4016Р від 17.07.2009 р.
Галузь та проблематика: висвітлює найсучасніші філософські дискусії щодо актуальних проблем сьогодення, людського буття, життя соціуму, сучасної культури, релігійного життя, екологічних та аксіологічних проблем сучасності, глобалізації та інформаційного суспільства. Призначений для співробітників науково-дослідних організацій, наукових фахівців, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних заклад.
ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ: Історія вітчизняної та зарубіжної філософії; Соціальна філософія; Філософська антропологія; Філософія культури; Філософія релігії; Філософія освіти; Логіка; Етика та естетика; Релігієзнавство.

Сайт журналу: http://multiversum.com.ua/index.php/journal

Публікаційна етика

аукове періодичне фахове видання «Мультиверсум. Філософський альманах» – рецензований журнал, який забезпечує високі стандарти етики публікацій. Усі сторони, залучені в процес публікації (редактори, автори, рецензенти і видавець), повинні погоджувати стандарти етичної поведінки. Ми дотримуємося принципів публікаційної етики і заяви про зловживання в публікаціях, які описані в Інструкції з найкращої практики для редакторів журналів Комітету з етики публікації (Committee of Publication Ethics – COPE; див. на http://publicationethics.org), а також етичних стандартів Кембриджського університету Ethical standards.
Редакція видання «Мультиверсум. Філософський альманах» є відповідальною за:
 • надання рекомендацій редакторам, авторам і рецензентам про все, що від них очікується в процесі публікації, а також опис процедури рецензування;
 • оцінку рукописів виключно на основі їх академічних та інтелектуальних достоїнств, незалежно від раси, віку, статі, сексуальної орієнтації, інвалідності, етнічного походження, релігійних переконань, громадянства, політичної орієнтації чи соціального становища автора (ів);
 • забезпечення неупередженого подвійного «сліпого» рецензування рукописів і збереження конфіденційності інформації, пов'язаної з ними;
 • забезпечення того, щоб неопубліковані матеріали, що містяться в представлених рукописах, не використовували у своїх дослідженнях редактори (рецензенти) без письмової згоди автора.
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕДАКТОРІВ
Редактори несуть відповідальність за:
 • визначення предмета і ролі кожної статті в тематичному випуску;
 • надання чітких керівних вказівок авторам щодо теми і меж їх внеску та спільну розробку проблеми;
 • забезпечення вибору відповідних рецензентів для всіх статей;
 • визначення термінів подання проектів документів, рецензування, перегляду і остаточного подання документів до редакції; забезпечення дотримання цих термінів.
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕЦЕНЗЕНТІВ 
 • рецензування допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і, за допомогою редакційної комунікації з автором, може також допомогти автору у вдосконаленні рукопису;
 • будь-який запрошений рецензент, який вважає себе некомпетентним для розгляду дослідження, представленого в рукопису, повинен негайно повідомити про це редактора;
 • будь-які рукописи, отримані для рецензування, повинні розглядатися як конфіденційні документи;
 • інформація, отримана в результаті рецензування, повинна зберігатися в таємниці і не використовуватися в особистих цілях;
 • рецензування має проводитися об'єктивно, а рецензійні висновки повинні бути чітко сформульованими з обґрунтуванням усіх наведених аргументів, щоб автори могли скористатися ними для покращення своєї публікації;
 • рецензенти не повинні оцінювати рукописи, в яких вони стикаються з конфліктом інтересів в результаті конкурентних, спільних або інших відносин з авторами, компаніями або установами.
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРІВ 
 • автори повинні переконатися, що їх роботи є оригінальними і що на будь-які висновки або висловлювання інших авторів (або в інших джерелах) були належним чином оформлені посилання;
 • автори не повинні подавати один і той самий рукопис одночасно більше, ніж в одне видавництво одночасно. Порушення цього правила є неприпустимим. Автори також повинні переконатися, що рукопис не був опублікований в іншому місці;
 • плагіат у всіх його виявах являє собою неетичну видавничу поведінку і є неприйнятним;
 • авторство повинно бути обмежене тими, хто зробив значний внесок у концепцію, виконання або інтерпретацію дослідження;
 • якщо автор виявляє значну помилку або неточність у своїй роботі, він зобов'язаний негайно повідомити про це редколегію видання з тим, щоб відкликати або виправити рукопис.
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИДАВЦЯ
 •  видавець надає практичну підтримку редактору і редакційної колегії, сприяє дотриманню ними етичного кодексу публікації;
 • захищає інтелектуальну власність та авторські права;
 • забезпечує автономність редакційних рішень.
 References
Committeeon Publication Ethics(COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors. Retrieved from http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
Research Publishing Ethics Guidelines of the Cambridge University. Retrieved fromhttps://www.cambridge.org/core/about/ethical-standards
Редакційна колегія
 • Вальденфельс Бернгард (Bernhard Waldenfels) – доктор філософських наук, професор, почесний професор Рурського університету (м. Бохум, Німеччина)
 • Воронкова В. Г. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами Запорізького національного університету, Академік Української академії політичних наук (м. Запоріжжя, Україна)
 • Декомб Венсан (Vincent Descombes), доктор філософських наук, професор, керівник Центру політичних досліджень імені Раймона Арона, Вища школа соціальних наук (École des hautes études en sciences sociales) (м. Париж, Франція)
 • Додонов Р. О. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)
 • Єрмоленко А. М. – член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Завгородній Ю. Ю– доктор філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії  імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Крепон Марк (Marc Crépon), доктор філософських наук, професор, директор відділення філософії, École Normale Supérieure (м. Париж, Франція)
 • Любивий Я. В. – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Малівський А. М. – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, Україна)
 • Матусевич Т.В., кандидат філософських наук, начальник відділу міжнародного співробітництва, доцент кафедри соціальної філософії і філософії освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна)
 • Скарано Нико (Nico Scarano) – доктор філософських наук, професор філософсько-теологічного факультету Інституту філософії, Університет ім. Фрідріха – Александра міст Ерлангена та Нюрнберга (м. Нюрнберг, Німеччина)
 • Филипович Л. О. – доктор філософських наук, професор, завідувачка відділу історії релігій та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Хміль В. В. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, Україна)
Головний редактор
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua