НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Відділення релігієзнавства_Співробітники Відділення

сАнатолій КОЛОДНИЙ
Заступник директора-керівник Відділення релігієзнавства
Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України,
завідувач відділу філософії релігії,
президент Української Асоціації релігієзнавців,
Заслужений діяч науки
України, доктор філософських наук, професор.

Редактор щорічника «Релігійна свобода» (з 1997р.), квартальника «Українське релігієзнавство» (з 1997р.), щомісячника «Релігійна панорама» (з 2000р.), серії «Українська релігієзнавча думка діаспори», біля 40 колективних монографій і збірників.


В Інституті працює з 1981 р.

Сфера наукових інтересів: релігія в її функціональності і свободі буття; історіософія, конфесіологія  та етнологія релігії; зміст, структура та історія релігієзнавства; феномен атеїзму; проблеми державно-конфесійних відносин.

Основні публікації:

– «Академічне релігієзнавство» (2000 і 2008, редактор і співавтор);
– «Релігія в духовному житті українського народу» (1994, редактор і співавтор);
– «Історія релігії в Україні» (1996-2012, десятитомник, редактор і автор);
– «Релігієзнавчиий словник» (1996, редактор і автор);
– «Атеїзм як форма світоглядного знання (1984);
– «Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан» (1996, співавтор);
– «Україна в її релігійних виявах» (2005); «Християнство доби постмодерну» (2005, редактор і співавтор);
– «Основи релігієзнавства» (2006); «Україна релігійна» (2008, в 2-х част., редактор і співавтор);
– «Релігійне сьогодення України» (2009), «Религиоведение Украины» (в 2-х т., 2010, редактор і автор),
– «Релігієзнавство України» (2010, в 2-х ч., редактор і автор);
– «Релігія –Світ – Україна» (2009-2011, в 3-х ч., редактор і співавтор)  та інші.

Перелік див.: Анатолій Колодний. Життя. Праця. Думки. Біобібліографія. – К., 2007.

 

fil

Людмила ФИЛИПОВИЧ
Завідувач відділом історії релігії та практичного релігієзнавства,
доктор філософських наук, професор


В інституті працює з 1992 р.

Сфера наукових інтересів:
Методологічні та теоретичні проблеми релігієзнавства, етнологія релігії, нові релігійні течії, свобода релігій, міжрелігійний діалог, державно-церковні відносини

 

Основні публікації:

– Культура релігійного життя. Вибрані праці / Л.О.Филипович. – К.: УАР, 2011. – 387 с. (30,0 др.арк.).
– Природа релігійних меншин і правові проблеми їх буття в Україні / Л.О.Филипович // Історія релігій в Україні: у 10-ти т. За ред. проф. А.Колодного. Редколегія: А.Колодний (голова) та ін. / Релігійні меншини України. – Т.7. – К.: Укр. видавн.консорціум, 2011. – 600 с.– С. 59-65 (0,4 др.арк.).
Неорелігійний процес України як відображення світових закономірностей розвитку релігії / Л.О.Филипович // Релігія-Світ-Україна. Кол.моногр. в 3-х книгах. За наук.ред. А.Колодного і Л.Филипович. Кн. ІІ. Міжкофесійні відносини поліконфесійної України // Укр.релігієзнавство. – К., 2011. – Спецвипуск 2011-1. – 371 с. - С.226-240 (1,0 др.арк.).
Свобода релігії: виклики нового часу і пошук відповідей / Л.О.Филипович // Релігійна свобода: Свобода релігії і міжрелігійний діалог: глобальні виміри й локальні вияви. Наук. щорічник. За заг.ред. д.філос.н. А.Колодного. - №16. – К.: Укр. видавн.консорціум, 2011. – 309 с.). - С. 22-28 (0,5 др.арк.).
Этнология религии как отрасль религиоведения / Л.А.Филипович // Вопросы религии и религиоведения. Вып.VI: Антология отечественного религиоведения: Религиоведение Украины [Текст]: сборник. Часть 1: Феномен советского религиоведения: украинский контекст / сост. и общ. ред. Ю.П.Зуева, А.Н.Колодного , Л.А.Филипович, В.В.Шмидта, П.Л.Яроцкого.  - М.: ИД "МедиаПром", 2010. - 757 с. – С.81-89 (0,5 др.арк.).
– New Religious Movements in Ukraine: Real and Fictitious Threats / L.Fylypovych // Pantheon. Journal for study of religions. Vol.5, No.7. - Pardubice, 2010. - P. 45-52 (0,5 др.арк.).
Етнорелігійна ідентичність в сучасному світі: проблеми визначення і умови збереження / Л.О.Филипович // Релігія і соціум. Часопис. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - № 1 (3). - С. 61-66 (0,5 др.арк.).
Українське релігієзнавство в контексті світової науки про релігії / Л.О.Филипович // Релігієзнавство України. В 2-х кн. Книга друга. Релігієзнавча наука років незалежності. Кол. мон. За наук. ред. проф. А.Колодного. – К.: УАР, 2010. – С. 69-90 (1,0 др.арк.)
– Eastern Christian Tradition towards Inter-Religious Dialogue / L.Fylypovych // Peace for the World. Significance of Inter-0Religious Dialogue (in the context of the Vatican II “Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions Nostra Aetate”) for Polish and Ukrainian Societies and the Church in Central and Eastern Europe (1965-2005). Ed. S.Zurek). - Lublin, 2006. - P. 90-106.

.

 

JaroПетро ЯРОЦЬКИЙ
Провідний науковий співробітник,
доктор філософських наук, професор,

В Інституті працює з 1974 р.

Сфера наукових інтересів: історія релігії й Церкви в Україні, соціальне вчення католицизму, православно-католицькі відносини, сучасний стан релігії і релігійності в Україні, проблеми міжрелігійного діалогу

Основні публікації:

– Культура й інкультурація в контексті міжрелігійного і міжкультурного діалогу.
–Культурно-цивілізаційні аспекти міжрелігійного діалогу.
– Діалог віри і розуму в умовах секуляризації і світоглядного релятивізму.
– Католицька концепція інтегрального розвитку людства як вияв взаємовідношення сакрального і секулярного в глобалізованому світі.
– Харизматичний рух в Католицькій Церкві: спрямованість і наслідки «харизматичної онови», привнесеної в УГКЦ.
– Релігія у країнах Східної і Центральної Європи після соціалізму.
– Інкультурація християнства в багатоманіття культур світу.
– Православно-католицький діалог на вселенському рівні.
– Католицизм як світова церковна імперія.
– Православно-католицькі відносини і проблеми їх толерантизації в Україні.

 

 

sAGA

Олександр САГАН
Провідний науковий співробітник
доктор філософських наук, професор

В Інституті працює з 1990 р.

Сфера наукових інтересів: інституалізація православ’я, свобода совісті (законодавче забезпечення, практична реалізація), політологія релігії, міжнаціональні відносини.

Основні публікації:

Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. – К.: Світ Знань, 2004. – 910 с. (50,2)
– Національні прояви православ’я: український аспект. – К., 2001. – 255 с.  (10,8 д.а.)
– Православна ортодоксія у світі релігійного постмодерну // Українське релігієзнавство. – 2005. - № 3 (35). – С. 189-207. (1,1 д.а.)
– International Cooperation of the State Committee of Ukraine on Nationalities and Religions in the Field of the Protection of National Minorities // Ukrainа dyplomatychna. – К., 2009.– C. 719-738. (анлійською мовою) (1 д.а.)
– Еdukacja ustawiczna przedstawicieli mniejszosci narodowych w Ukrainie w warunkach spoleczenstwa wielokulturowego // Warszawa-Кyiv, 2009. (польською мовою) (0,5 д.а.)
– Православна проблематика в дослідницьких здобутках українських релігієзнавців // Релігієзнавство України. В 2-х кн. Кн. друга: Релігієзнавча наука років незалежності. За наук. ред. д.філос.н. А.Колодного. – К.: УАР, 2010. – С. 152-166. (1,1 д.а.)

 

 

kLYMВалерій КЛИМОВ
Провідний науковий співробітник,
доктор філософських наук

В Інституті працює з 1991 р.

Сфера наукових інтересів: історія релігійної та релігієзнавчої думки, історія вільнодумства та скептицизму, свобода совісті, законодавство про свободу совісті, проблеми державно-церковних та міжцерковних відносин.

Основні публікації:

Петро Могила і українське чернецтво // Феномен Петра Могили: Зб. наук. п. – К.: Дніпро, 1996.
Православна церква України в складі Московської патріархії і під управлінням Священного синоду (1686-1917) // Православ'я в Україні: В 10-ти т. – Т. 3. – К. : Укр. центр духовної культури, 1999.
Святитель Димитрій. Данило Савич Туптало // Києво-Могилянська академія в іменах. ХVІІ-ХVІІІ ст.: Енциклопедичне видання. – К.: Видав. дім "КМ Академія", 2001.
Формування і особливості української моделі державно-церковних відносин // Історія релігії в Україні: В10-ти т. – Т.10. Релігія і церква років незалежності України. – К.,2003.
Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії. – К.: Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, 2008.
– Церква і політика в Україні: проблеми взаємозв'язку // Україна релігійна / Кн.1. Стан релігійного життя України / Колективна монографія. – К., 2008.
– Міжконфесійний діалог як складова культурно-цивілізаційних відносин //Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. – К.: УАР, 2009.
– Свобода совісті, церква, релігійність в українському суспільстві періоду незалежності // Тематичний збірник вибраних статей. – К., Інститут філософії, 2009.
– До питання про принципи демократії і забезпечення умов для свободи совісті в сучасній Україні // Релігійна свобода. – К., 2010. – №15.
– 20 років Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і зміни в характеристиці сучасного віруючого // Релігійна свобода. – К., 2011. – №16.

 

 

 

 

Jelen

Віктор ЄЛЕНСЬКИЙ
Провідний науковий співробітник,
доктор філософських наук

В Інституті працює з 1992 р.

Сфера наукових інтересів:соціологія релігії, глобальні тенденції сучасного релігійного розвитку, політологія релігії.

Основні публікації:

Religiosity in Ukraine according to Sociological Surveys Religion, State and Society. Volume 38, Issue 3, 2010, Pages 213 – 227.
– Ukraine // The Cambridge Dictionary of Christianity. Edited by Daniel Patte,Vanderbilt University, Tennessee, 2010.
– Globalization, Nationalism and Orthodoxy: the Case of Ukrainian Nation Building // Eastern Orthodoxy in a Global Age: Tradition Faces the Twenty First Century. Walnut Greek, CA: Altamira Press, 2005. – P.144-178.
– Das Recht der Religionsgemeinschaften in der Ukraine // Das Recht der Religionsgemeinschaften in Mittel-, Ost-, und Südosteuropa.  – Baden-Baden: Nomos, 2005. – S.519-545.
– Orthodoxy and Post-Communist Changes: the Case of Ukraine // Orthodox Christianity and Contemporary Europe. Ed. by Jonathan  Sutton and Wil van den Bercken. Eastern Christian Studies Vol. 3,  Peeters, Leuven, 2003. – P. 543-562. 
– Religion, Church, and State in the Post-Communist Era: The Case of Ukraine (with Special References to Orthodoxy and Human Rights Issues) // Brigham Young University Law Review. – Volume 2002. – # 2. – P.453-488.
– Релігія після комунізму (Україна в центрально-східноєвропейському контексті). – К.: Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, 2002. – 420 с.
– Сучасний протестантизм: динаміка, процеси, тенденції. – К.: “Знання”, 1989. – 47 с.
– Іудаїзм на Україні. Історичний нарис. - К.: “Знання”, 1991. – 48 с.– Державно-церковні взаємини на Україні. – К.: “Знання”, 1991. – 72 c.

 

Shev

Віталій ШЕВЧЕНКО
Провідний науковий співробітник,
доктор філософських наук

В Інституті працює з 2006 р.

Сфера наукових інтересів: висвітлення питань, пов’язаних з проблематикою релігійної ідентичності, місійності, істинності та свідомості на етапі актуалізації релігійного феномену та в контексті розгортання міжконфесійного діалогу сучасності.

– Україна духовна: постаті, події, явища. – К.: Світ Знань, 2008. – 572 с.;
– Україна релігійна: колективна монографія. Кн. І: Стан релігійного життя України. – К., 2008. – 436 с. (С. 147-174); Україна релігійна. Кн. ІІ: Прогнози релігійного життя України. Колективна монографія – К., 2008. – 436 с. (С. 109-135);
– Релігія – світ – Україна. Колективна монографія в 3-х книгах / За наук. ред. проф. А. Колодного і Л. Филипович. – Кн. І: Релігія у світі культурно-цивілізаційного діалогу. – К., 2010. – 339 с. (С.46-61; 319-336); Кн. ІІ: Міжконфесійні відносини полі конфесійної України. – К., 2010. – 371 с. (С.155-173).
         – Актуалізація української релігійної духовності і міжконфесійні реалії сьогодення // Релігійна свобода. Науковий щорічник № 12. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжконфесійний діалог як складова становлення громадянського суспільства». – К., 2007. – С. 42-45.
         – Релігійна ідентичність і провідні тенденції церковно-релігійного розвитку в сучасній Україні // Релігійна свобода. – 2008. – № 13. – С. 32-38.
         – 1020-ліття хрещення Русі-України: мотиваційні підтексти, їх інтерпретаційний поліфонізм та оприявнені наслідки // Релігійна свобода. Теоретичні і практичні виміри оптимізації міжконфесійних відносин. Спецвипуск. – 2008. – С. 78-84.
         – Українська релігійна місійність в її дослідницьких інтерпретаціях // Українське релігієзнавство. – № 46 / Україна релігійна. Колективна монографія. Кн. І: Стан релігійного життя України. – К., 2008. – С. 147-175.
         – Візити патріарха Московського і всієї Русі Кирила в Україну як іспит її громадян на духовно-історичну зрілість // Українське релігієзнавство. – 2010. – № 54. – С.125-135.

 

 

 

 

PavlПавло ПАВЛЕНКО
Старший науковий співробітник,
доктор філософських наук

В Інституті працює з 1996 р.

Сфера наукових інтересів: раннє християнство, біблієзнавство, неохристиянство, християнська антропологія, філософія релігії.

Основні публікації:

Платон і християнство. – Біла Церква: Мустанг, 2001. – 241 с.
– Ісус Христос – постать історії. – Біла Церква: Мустанг, 2002. – 347 с.
– Етнічне та універсальне в ранньому християнстві: засади, особливості, тенденції. – К.: Абрис, 2009. – 527 с.
– Утопія єдиного християнства та конвергентні процеси в ньому // Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ. – № 4/2005(36). – 2005. – С. 139-151.
– Від Ісуса до Христа: метаморфоза месіанської ідеї // Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ. – №57. – 2011. – С. 62-72.

 

 

 

ArisАлла АРІСТОВА
Старший науковий співробітник,
доктор філософських наук, професор


В інституті працює з 2008 р.

Сфера наукових інтересів:  соціологія релігії, конфліктологія, ісламознавство

Основні публікації:

Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії і прогнози / [Арістова А., Здіорук С., Бутиріна М. та ін.]. – К.: УАР, 2011.
– Арістова А. Релігійні конфлікти на теренах України та їх природа // Релігія – Світ – Україна. Книга ІІ: Міжконфесійні відносини поліконфесійної України. – К.: УАР, 2011.
– Арістова А.В. Міжконфесійна напруженість в Кримському соціумі: соціологічні виміри // Українське релігієзнавство. – 2010. - № 53.
Арістова А.В. Іслам в російському суспільстві: уроки для Криму // Релігія та соціум. Часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-тет, 2010. - № 1 (3).
Арістова А.В. Релігійні конфлікти в сучасному світі: природа, вияви, шляхи врегулювання: Монографія. – К.: НТУ, 2007.

 

     

 

BabijМихайло БАБІЙ
Провідний науковий співробітник,
кандитат філософських наук.

В Інституті працює з 1991р.

Сфера наукових інтересів: соціологія релігії, правологія релігії, філософсько-правові та релігієзнавчі аспекти свободи совісті, свободи релігії і толерантності; проблеми державно-конфесійних відносин; функціональність релігії, релігійний фактор у суспільно-політичному бутті людей.

Основні публікації:

Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. Монографія. – К.: Вища школа, 1994.
– Соціологія релігії. Релігія як суспільно-функціонуюче явище. Релігія як форма суспільної свідомості // Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. Колек. монографія. За ред. А.Колодного – К., 1996
– Толерантність: теоретичні та практичні засади // Українське релігієзнавство. – №4.– К., 1996.
– Свобода совісті в духовному житті суспільства // Релігієзнавство. Підручник – К.: «Вища школа», 2000.
– Діалог у контексті міжконфесійних відносин: сутність і проблеми // Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні. – К.: «Гнозис», 2001.
– Релігійна самореалізація особистості як практичний вияв свободи буття релігії. //Релігійна свобода. Науковий щорічник № 5. – К., 2001.
– Свобода совісті в Україні: історія і сучасність //Історія релігій в Україні. В 10 т. / Релігія і церква років незалежності України За ред. А.Колодного. – Т.10. – К. – Дрогобич: «Коло», 2003.
– Держава і церква: діалектика і форми взаємодії //Державно-церковні відносини в Україні в контексті сучасного європейського досвіду. Зб. наук. матеріалів. – К.: «VIP», 2004.
– Іслам і проблеми свободи релігії. //Буття ісламу в Україні та світі: історія і сьогодення /Українське релігієзнавство № 34 – К.,2004.

 

 

 

Buchma

Олег БУЧМА
Старший науковий співробітник,
вчений секретар
Спеціалізованої Вченої ради Д.26.161.03,
Кандидат філософських наук, доцент


В Інституті працює з 1993 р.

Сфера наукових інтересів: філософія релігії, правологія релігії, філософія і соціологія права

Основні публікації:

Релігії стародавніх суспільств // Історія релігії в Україні. За ред. професорів А.М. Колодного і П.Л. Яроцького. – К., 1999. – с. 31 -53.
– Академічне релігієзнавство. Підручник за ред. проф. А. Колодного. –К., 2000 ( у співавторстві).
– Релігієзнавство. Навч. пос. За ред. Л.І. Мозгового, О. В. Бучми. - К.,2006 (у співавторстві).
– Держава – релігія – нація: взаємодія в українському суспільстві // Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. – К., 2009. – с. 171 -175.
– Етноконфесійні меншини в контексті міждержавних відносин України // Релігія -  Світ – Україна. Міжконфесійні відносини поліконфесійної України. – К., 2011. – с. 119 -128.
– Религиозные меньшинства современной Украины: состояние и тенденции // Конфессиональная ситуация на Украине: история и современность. – Москва, 2011. – с. 333 – 349.

 

 

NedavОльга НЕДАВНЯ
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 1997р.

 

Сфера наукових інтересів: суспільно значуща діяльність християнських Церков в Україні, функціонуванні в ній католицьких конфесій, проблематика релігійно-церковного й духовно-культурного розвитку українців у їх культурно-цивілізаційному оточенні, кореляції конфесійних симпатій та духовно-культурних і суспільно-політичних  орієнтацій українців.

Основні публікації:

Церква у самовизначенні нації в її культурно-цивілізаційному оточенні // Українське релігієзнавство. – 1999. – № 10. – С. 43-52.
– Християнські конфесії в культурному становленні європейської цивілізації // Київська церква. – 2000. – № 4. – С. 100-103.
– Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом. Монографія. – К.: Гнозис, 2000. – 218 с.
– Проблеми самовизначення УГКЦ // Історія релігій в Україні: у 10-ти т. / Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. – Т.4: Католицизм / За ред. П.Яроцького. – К-Дрогобич: видавець Сурма С., 2001. – С. 510-538.
– Transformations of Ukrainian Greek Catholic and Roman Catholic Churches in Ukraine (1990s – Early 21st Century) // Religions, Churches and the scientific studies of religion: Poland and Ukraine. – Krakow: NOMOS, 2003. – S. 59-70.
– Феномен українців в сучасній РКЦ // Українське релігієзнавство. – 2003. – № 26. – С.
– Релігійно-духовні орієнтації та суспільно-політичні й культурні уподобання українців: взаємозв’язок і взаємообумовленість в сьогоденні // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. праць. – Випуск 14. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2004. – С.171-178.
– Історичні Церкви України і національні виклики глобалізаційної епохи // Релігія і нація в суспільному житті України і світу / Ред.кол.: А.М.Колодний, Л.О.Филипович (відповід. редактор), П.Л.Яроцький. – К.: Наукова думка, 2006. – С. 219-241.
– Політкоректність та ідентичність: проблеми в релігійно-духовній царині сучасного українського суспільства // Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні: зб-к наук.праць. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 25-31.
– Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору українців. Монографія. – К.: Український видавничий консорціум, 2011. – 600 с.

Повний список публікацій: http://narxivn.wordpress.com/moji_publikaciji/

Персональний професійний блог: Ольга Недавня © Наукові архіви http://narxivn.wordpress.com/  

 

 

Tytar

Віта ТИТАРЕНКО
Докторант Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України,
Відділення релігієзнавства, кандидат філософських наук, доцент

В Інституті працює з 1999 року

Сфера наукових інтересів: процеси модернізації в християнстві, діяльність харизматичних церков, прогностичний потенціал релігієзнавчої науки, прогнозування в сфері релігійних процесів як наукова проблема.

Основні публікації:

– Методологічні проблеми прогнозування релігійних процесів. Українське релігієзнавство. - К., 2009. –№52. – С.30-38.
– Харизматизм як постмодерне християнство. Конфесіологія релігії. За ред.А.Колодного та Л.Филипович//Українське релігієзнавство/Спецвипуск. – К., №2. – 2009. – С.151-162
– Новітні наукові парадигми в методології прогнозування та управління релігійною ситуацією в регіонах (деякі аспекти проблеми). Міжетнічні та міжконфесійні відносини в контексті сучасних суспільних трансформацій.//Мат.міжнар.наук.-практ.конференції 29-30 квітня 2019 р. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2010. – С.82-87.
– Харизматизация християнства как мировая тенденция. Вопросы религии и религиоведения. Вып. VI: Антология отечественного религиеведения: Религиоведение Украины [Текст]: сборник. Часть 2.: Религиоведение Украины конца ХХ-нач.ХХI в./сост. И общ.ред. Колодного А.Н.,Филиппович Л.А., Климова В.В., Шмидта В.В. – М.: ИД «Медиапром», 2010 – С.409-416
– Прогнози перспектив державно-конфесійних і міжконфесійних відносин в Україні в їх православному вимірі. Релігія-світ-Україна. Колективна монографія в 3-х кн. За наук.ред.проф. А.Колодного та Л.Филипович. Кн. ІІ: Міжконфесійні відносини поліконфесійної України//Українське релігієзнавство. – К., 2011 – 1. – С.330-339.
– Прогнозування релігійних процесів як складова державно-церковних відносин. Релігійна свобода. – наук. щорічник. - № 14. – Київ. – 2009. – С.57-63.
– Синергетична методологія в релігієзнавчих дослідженнях (до початків прогнозування релігійних процесів). Науковий вісник Чернівецького університету: Зб.наук.пр. Вип. 541-542. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2011. – С.166-172.

 

 

KulagГанна КУЛАГІНА-СТАДНІЧЕНКО
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2000 р.

Сфера наукових інтересів: психологія релігії, релігійна психологія, антропологія релігії

Основні публікації:

– Релігія в її суспільній та особистісній функціональності. Монографія. – К.: УАР. – 2011. – 399 с.
– Формирование национальной и религиозной идентичности граждан Украины (1993 – 2010гг.) Конфессиональная ситуация на Украине: история и современность // Сб. статей Учреждения Российской Академии Наук, Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН // отв.ред.: к.ист.н. И.А. Снежкова. – М., 2011. – С. 142 – 173 (2 д.а.)
– Психология религии как религиоведческая дисциплина // Вопросы религии и религиоведения. Вып.VI: Антология отечественного религиоведения: Религиоведение Украины [Текст]: сборник. Часть 2. Религиоведение Украины конца ХХ – начала ХХІ века // сост. и общ. ред. Колодного А.Н., Филиппович Л.Н., Климова В.В., Шмидта В.В.  – М., 2010. – С. 57 – 69  (1 д.а.)
– Антропологія релігії. Розділ 7. // Дисциплінарне релігієзнавство. Навчальний посібник. За наук. ред. д.філос.н., проф. А.Колодного. – К., 2010. – С.76-85 (0,5 д.а.)
– Народные религии в условиях глобализации // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Выпуск 7. Сборник статей. // Редакционная коллегия: Одинцов М.И. (председатель), Шемелева Н.И., Ли Л.А. - СПб.: Российское объединение исследователей религии, 2009. - С. 193 – 203 (0,8 д.а.)
– Ментальні засади релігійної ідентичності (на прикладі авраамістичних релігій) // Державно-конфесійні відносини в Україні: вітчизняний та європейський досвід: Збірник наукових матеріалів / Державний комітет України у справах національностей і релігій. – К., 2009 (0,5 д.а.)
– Справедливість як принцип соціальної доктрини католицизму // Україна і Ватикан в контексті культурно-цивілізаційного діалогу: історія і сучасність. Серія наук. збірників. Зб. № 3. / За заг. ред. д.філос.н. П.Яроцького, д.філос.н. Л.Филипович, д.філос.н. С.Кияка. – К., 2009 (0,5 д.а.)
– Нова релігійність та її соціокультурні перспективи в Україні // Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. Колективна монографія. – Відп. ред. – д.філос.н., проф. Л.Филипович. – К., 2009 (0,8 д.а.)

 

 

GorkОксана ГОРКУША
Науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2001 р.

Сфера наукових інтересів: філософія релігії, концептуальна структура та трансформаційні варіації релігійних парадигм, співвідношення наукового пізнання та релігійного осягнення світу.

 

Основні публікації:

Роль концепту Логос в загальнохристиянській парадигмі.// Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.– К., 2004.– №1 (29).– С39-47.// http://slovosvit.wordpress.com/2011/11/16/логос-в-загальнохристиянств/

– Теоретичні основи нових релігійних парадигмопроектів // НВЧУ. Філософія. – Вип. 242-243. – Чернівці 2005.- С.42-48. // http://slovosvit.wordpress.com/2009/03/01/теоретичні-основи-нових-релігійних-п/

– Тематичне поле конфесійного богослів’я України. // Україна релігійна. Колективна монографія. Книга перша: Стан релігійного життя в Україні.- К., 2008.- С. 174-210.
– Етизація релігії як наслідок її функціонального обмеження. // Україна релігійна. Колективна монографія. Книга друга: Прогнози релігійного життя в Україні.- К., 2008. – С.45-70.
– Розділ 5. Філософія релігії: предмет галузі. // Дисциплінарне релігієзнавство. Колективна монографія. / за наук. ред. д.філос.н. проф. А.Колодного – / Українське релігієзнавство.- К., 2009.- Спецвипуск 2009-1.- 219с. - С.49-67.
– Релігія на роздоріжжі епох: горизонти людського буття. // Україна і Ватикан в контексті культурно-цивілізаційного діалогу: історія і сучасність. Серія наукових збірників. Зб.№3. / за заг. редакцією д.філос.н. П.Яроцького, д.філос.н. Л.Филипович, д.філос.н. С.Кияка.- К., 2009.- 412с. - С.55-65.
– Цивілізаційні процесисучасності як релігійні процеси. // РЕЛІГІЯ-СВІТ-УКРАЇНА. Колективна монографія в 3-х книгах за науковою редакцією професорів А.Колодного і Л.Филипович. Книга І: Релігія у світі культурно-цивілізаційного діалогу // Українське релігієзнавство. – К., 2010.- №56.- 339с.- С.7-45.
– Міжконфесійний богословський діалог в сучасній Україні// РЕЛІГІЯ-СВІТ-УКРАЇНА. Колективна монографія в 3-х книгах за науковою редакцією професорів А.Колодного і Л.Филипович. Книга ІІ: Міжконфесійні відносини полі конфесійної України // Українське релігієзнавство. – К., 2011. – Спецвипуск 2011-1.- 371 с.- С.25-54.// http://theology.in.ua/ua/bp/theologia/ukrainian/41224/

Особиста сторінка і повний список наукових публікацій: http://slovosvit.wordpress.com/about/список-публікацій-горкуші-оксани/

 

 

 

GavrНаталія ГАВРІЛОВА
Науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2003 р.

Сфера наукових інтересів: соціологія релігії, релігійна свідомість, релігійність молоді; взаємозв’язок релігії та політики, релігії і моралі, релігії та освіти.

Основні публікації:

–  Современная религиозность. Во что и как верить молодежь Украины. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. – 148 p. ISBN-13: 978-3-8433-0124-4 148. (рос. мовою)
– Молодежная религиозность в контексте социокультурных изменений ХХІ века // Вопросы религии и религиоведения. Вып. VI: Антология отечественного религиоведения: Религиоведение Украины [Текст]: сборник. Часть 2: Религиоведение Украины конца ХХ – начала ХХІ в. / сост. и общ. ред. Колодного А.Н., Филипович Л.А.,Климова В.В., Шмидта В.В. – М.: ИД „МедиаПром”, 2010. – C.561-569.
– Освіта в контексті міжконфесійного  діалогу релігії // Українське релігієзнавство №56. – 2010. – С. 117-127.
– Конституювання етикології релігії в структурі релігієзнавства// Українське релігієзнавство. – 2009. - № 49. -C.37-39.
– Специфіка молодіжної православної свідомості в глобалізованому суспільстві // http://risu.org.ua/article_print.php?id=9211&name=studies_of_religions&_lang=ua&

 

 

 

NedzЮлія НЕДЗЕЛЬСЬКА
Молодший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2006 р.

 

Сфера наукових інтересів: особливості життя християн в умовах сучасного українського суспільства, розвиток християнської конфесійної періодики в Україні, сучасна конфесійна преса як джерело вивчення розвитку релігій в України, розуміння людини в християнстві.

Основні публікації:
Православний мирянин: життя в сьогоденні (український контекст). Монографія. – К., 2010. – 162 с.
– Сучасний православний віруючий в Україні: проблема конфесійної визначеності // Державно-конфесійні відносини в Україні: вітчизняний та європейський досвід. Збірник наукових матеріалів. – К.: Світ знань, 2009. – С. 40-44.
– Релігійна періодика України в контексті міжконфесійних відносин / Релігія-світ-Україна. Колективна монографія в 3-х кн.. Книга ІІ. Міжконфесійні відносини полі конфесійної України // Українське релігієзнавство. – 2011. –  Спецвипуск 2011-1. – С. 322-329.
–Православне розуміння людини як образу та подоби Божої – основа визначення сенсу її земного життя // Українське релігієзнавство. – 2010. – № 53. – С. 67-74.
– Свобода релігії в православній періодиці сучасної України // Релігійна свобода. – 2011. –  № 16. – C.71-77.

 

 

 

Basyk Дмитро БАЗИК
Вчений секретар Відділення релігієзнавства,
молодший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2008 р.

Сфера наукових інтересів: первісні релігійні вірування, язичництво та неоязичництво.

 

Основні публікації:


Українське рідновірство та неоязичництво: проблеми диференціації та самоідентифікації / Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. Колективна монографія за наук. ред. проф. А. Колодного і Л. Филипович // Українське релігієзнавство №.50 – К., 2009 – С. 223 – 229.
– Феномен первісної релігії / Конфесіологія релігії. Колективна монографія за наук. ред. проф. А. Колодного і Л. Филипович // Українське релігієзнавство. К., 2009. – Спецвипуск 2009-2. – С. 46 – 60.
– Неоязичництво в сучасних релігійних пошуках українців / Релігія – Світ – Україна. Колективна монографія в 3-х книгах за науковою редакцією професорів А. Колодного і Л. Филипович. Книга ІІ: Міжконфесійні відносини поліконфесійної України // Українське релігієзнавство. – К., 2011. – Спецвипуск 2011-1. – С. 248 – 257.

 

 

 

ShestДенис ШЕСТОПАЛЕЦЬ
Молодший науковий співробітник,
кандидат історичних наук

 

Сфера наукових інтересів: ісламознавство, соціологія релігії, джерелознавство (сакральні тексти)

Основні публікації:

Мусульманське право у Європі на сучасному етапі: від мультикультуралізму до правового плюралізму // Сходознавство. – 2010. - № 52. – с.  175-202.
– Біля витоків ісламо-християнської полеміки: пророк Мухаммад та делегація Наджрану // Вісник ЛНУ (Історичні  науки). - грудень 2010. – №23 (210). – с. 327-337.
– «Нет принуждения в религии» (ал-Бакара, 256): абстрактный принцип и его интерпретация в исламской богословской традиции // Східний світ. – 2011. - № 2. – с. 174-181.
– Від православ’я до правовір’я: деякі аспекти конверсії в іслам серед священиків РПЦ //Українське релігієзнавство. – 2011. - № 59. – с. 134-146.

 

 

 

 

 
     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio