НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Відділення релігієзнавства

Керівник Відділення - заступник директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди, д.філос.н., проф. Колодний Анатолій Миколайович
кімн. 301;
тел.(044) 279-48-12
Вчений секретар - к.філос.н., Базик Дмитро Васильович
кімн. 323;
тел. (044) 279-04-18

Історія Відділення

Співробітники Відділення

Релігіознавчі конференції 2013

 


У структурі Відділення працюють два відділи:

 • філософії релігії
  (завідуючий відділом - д.філос.н., проф. А.М. Колодний);
 • історії релігії та практичного релігієзнавства
  (завідуючий відділом - д.філос.н., проф. Л.О. Филипович).

Основні напрямки роботи Відділення:

 • наукова розробка фундаментальних і прикладних проблем релігієзнавства;
 • вивчення релігійних процесів в Україні і підготовка на основі цих досліджень наукових праць, а також відповідних науково-аналітичних та експертних документів;
 • підготовка нових наукових, науково-популярних, довідникових видань та підручників, наукове редагування і видання творів видатних релігієзнавців та богословів тощо.
Науково-дослідні теми Відділення:
 • Тенденції розвитку релігії і релігійності в українському суспільстві (2000- 2002рр.)
  (керівник теми П.Л.Яроцький);
 • Трансформація релігійної духовності в умовах модерну і постмодерну (2000-2002рр.)
  (керівник теми А.М.Колодний);
 • Проблема співвідношення релігійного і національного чинників у суспільному житті України (2003-2005рр.)
  (керівник теми Л.О.Филипович);
 • Релігія в контексті глобалізаційних процесів сучасності (2003-2005рр.)
  (керівник теми А.М.Колодний);
 • Релігійний фактор в контексті політичного життя і духовних трансформацій українського суспільства: історія, стан, перспективи (2002-2004рр.)
  (керівник теми П.Л.Яроцький).
 • исциплінарна структура релігієзнавства: змістовне наповнення і тенденції змін (2006 – 2008)
 • Процес конфесіоналізації релігії: закономірності і прогнози (український і світовий контекст) (2006 – 2008)
 • Природа мусульманського максималізму і прогнози його виявів на українських теренах (2007 – 2010)
 • Поліконфесійність України як вияв її входження в культурно-цивілізаційний діалог ХХІ століття (2007 – 2011)
 • Трансформації релігійної свідомості пострадянського віруючого у сільському і міському середовищі (український і російський контекст) (2008 – 2009)
 • Релігійний фактор в контексті духовного розвитку сучасної України (2009 – 2011)
 • Практичне релігієзнавство: предметне поле і функціональна природа (2009 – 2011)
 • Внутрішньоконфесійні процеси в ісламі та шляхи їх толерантизації (2010 – 2012)

 

просто CПИСОК ОСНОВНИХ КНИЖКОВО-БРОШУРНИХ ВИДАНЬ АКАДЕМІЧНИХ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ 1996-2011 РОКІВ

 І.   З а г а л ь н і   п и т а н н я   р е л і г і є з н а в с т в а.  

 1. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. – К., 1996.
 2. Релігієзнавчий словник. За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. - К., 1996.
 3. Феномен релігії. Збірник. За ред. А.Колодного. – К., 1996.
 4. Єленський В. Є. та ін. Релігія. Церква. Молодь. Колект. монографія. – К., 1996.
 5. Колодний А. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. – К., 1999.
 6. Бодак В. Релігійна обрядовість: соціальні функції. – К., 1999.
 7. Академічне релігієзнавство. Монографія-підручник. За ред. А.Колодного. – К., 2000. – 864 с.
 8. Віра і розум – двоє крил людського духу. Наук. збірник. За ред. А.Колодного. – К., 2001.
 9. Єленський В. Релігія після комунізму. Монографія. – К., 2002.
 10. Релігієзнавство як навчальна дисципліна: теоретико-методологічні та методичні основи викладання // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002.
 11. Яроцький П. Релігієзнавство. Підручник. – К., 2004.
 12. Колодний А. та ін. Релігієзнавство. Підручник. – К., 2004.
 13. Релігія, Церква і наукове вивчення релігії: Польща і Україна. Наук. збірник. – Краків, 2004 (англ. мовою).
 14. Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. – К.-Хмельницький, 2004.
 15. Бодак В.А. Релігія і культура: взаємозв’язок і взаємовплив.- Київ-Дрогобич, 2005.
 16. Колодний А. Основи релігієзнавства. Курс лекцій. –Дрогобич, 2006.
 17. Академічне релігієзнавство України. Колект. монографія. За ред. А.Колодного. –К., 2006.
 18. Академічне релігієзнавство (мультимедійне видання). За ред. А.Колодного. –Львів, 2007.
 19. Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства. Наук. збірник. За ред. Л.Филипович та ін.. – К., 2007.
 20. Горкуша О. Релігієзнавство. Навчально-методичний комплекс.- К., 2007.
 21. Арістова А. Релігійні конфлікти: природа, вияви, шляхи врегулювання. Монографія. -К., 2007.
 22. Арістова А.В. Релігієзнавство. Підручник. – К., 2008.
 23. Дисциплінарне релігієзнавство. Колект. монографія. – К., 2009.
 24. Конфесіологія релігії. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і Л.Филипович. – К., 2009.
 25. Недзельська Н.І. Жінка і релігія. Монографія. – К., 2009.
 26. Релігієзнавча наука України років незалежності. Колект. монографія. За ред. А Колодного. – К., 2010.
 27. Дисциплінарне релігієзнавство. Підручник. – К., 2010.
 28. Релігія в контексті культурно-цивілізаційного діалогу. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і Л.Филипович. – К., 2010.
 29. Вопросы религии и религиоведения. Религиоведение Украины. Часть І: Феномен советского религиоведения: украинский контекст. Колект. работа. Под ред. А.Колодного, Л.Филипович, В.Шмидта и П.Яроцкого. – М., 2010. -758с.
 30. Вопросы религии и религиоведения. Религиоведение Украины. Часть 2 : Религиоведение Украины конца ХХ-начала ХХІ века. Коллект работа. Под ред. В.Климова, А.Колодного, Л.Филипович и В.Шмидта. -- М., 2010. -558 с.  

  ІІ. Етнологія релігії

 31. Етнос і релігія. Збірник. За ред. А.Колодного. – К., 1998.
 32. Християнство і національна ідея. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 1999
 33. Богачевськая И.Язык религии в контексте национального самосознания.Монография.– К., 1999.
 34. Филипович Л. О. Етнологія релігії. Монографія. – К., 2000.
 35. Саган О. Н. Національні прояви православ’я: український аспект. Монографія.– К., 2001.
 36. Релігія і нація в суспільному житті України і світу. Колект. монографія. За ред. Л.Филипович. – К., 2006. 

  ІІІ. Християнство 

 37. Християнство в контексті історії і культури України. Наук. збірник. За ред. А.Колодного, П.Яроцького, О.Сагана. – К., 1997.
 38. Християнство і культура. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. –   К.-Тернопіль, 1998.
 39. Християнство і духовність. Наук. збірник . За ред. А.Колодного. – К., 1998.
 40. Християнство і особа. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.- Тернопіль, 2000.
 41. Християнство: контекст світової історії та культури. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 2000.
 42. Християнство і проблеми сучасності. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 2000.
 43. Християнство і мораль. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.- Тернопіль, 2001.
 44. Павленко П. Ю.   Платон і християнство. Монографія. – Біла Церква, 2001.
 45. Павленко П. Ю. Ісус Христос – постать історії. Монографія.– Біла Церква, 2002.
 46. Саган О. Вселенське Православ’я: суть, історія, сучасний стан.Монографія. – К., 2004.
 47. Християнство доби постмодерну. Наук. збірник. За ред. А.Колодного. – К., 2005.
 48. Християнське милосердя і світська емпатія: деонтологічний аспект. Наук. збірник. За ред. А.Гудими і А.Колодного.– Київ-Тернопіль, 2005.
 49. Шугаєва Л. Православне сектантство в Україні: особливості трансформацій. Монографія. – К., 2007.
 50. Докаш В.І. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації. Монографія. – К.- Чернівці, 2007.
 51. Желовага А.С.Антропологічна природа християнства. Монографія. - К., 2008.
 52. Кисельов О. Феномен екуменізму в сучасному християнстві. Монографія. –К., 2009.
 53. Павленко П.Ю. Етнічне та універсальне в ранньому християнстві: засади, особливості, тенденції. Монографія. – К., 2009. – 38 д.а.
 54. Бистрицька Е.В. Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого престолу з Росією та СРСР (1878-1964 рр.). Монографія. – Тернопіль, 2008.
 55. Чорноморець Ю. Візантійський неоплатонізм: від Діонісія Ареопагіта до Генадія Схоларія. Монографія. – К., 2011. 

  ІV. Релігія в історії і сьогоденні України. 

 56. Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. Монографія. – Львів, 1996.
 57. Лобовик Б. Вірування давніх українців та їх пращурів. Монографія. – К., 1996.
 58. Феномен Петра Могили. Колект. монографія. За ред. В.Климова. – К., 1996.
 59. Єленський В. та ін. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи вирішення. – К., 1996.
 60. Петро Могила і сучасність. Збірка праць. За ред. В.Климова і А.Колодного. – К., 1996.
 61. Климов В. Святитель Димитрій (Данило Туптало). Монографія. – Львів, 1996.
 62. „Берестя – 1596” в контексті історії українства. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 1996.
 63. Колодний А., Бодак В. Український Східний обряд. Монографія. - К., 1997.
 64. Історія православної церкви в Україні. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 1997.
 65. Боги Тавриды. История религии народов Крыма. Сборник. Под ред. А.Глушака и А.Колодного. – К.-Севастополь, 1997.
 66. Филипович Л. Нові релігійні течії та організації в Україні. Брошура. – К., 1997.
 67. Петро Могила: богослов, церковний і культурний діяч. Наук. збірка. За ред. А.Колодного і В.Климова. – К., 1997.
 68. Огієнківські читання. Наук. збірник. – К., 1997.
 69. Арсен Річинський – ідеолог Українського Православ’я. Наук. збірник. За ред. А.Колодного, А.Гудими і П.Мазура. – К.- Тернопіль, 1998.
 70. Надтока Г. Православна Церква в Україні 1900-1917 рр. Монографія. – К., 1998.
 71. Українська Церква між Сходом і Заходом. Наук. збірник. За ред. П.Яроцького. – К., 1999.
 72. Історія релігії в Україні. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 1999.
 73. Колодний А. Релігія і Церква в демократичній Україні (англ. мовою). – К., 2000.
 74. Недавня О. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом. Монографія. – К., 2000.
 75. Нові релігії в сучасній Україні. Наук. збірник. – К., 2000.
 76. Филипович Л., Дудар Н. Нові релігійні течії України: огляд, документи, переклади. – К., 2001.
 77. Марголіна І. Кирилівська Церква. Монографія. – К., 2001.
 78. Колодний А., Филипович Л., Біддулф Г. Релігія і Церква в сучасній Україні. Монографія.– К., 2001 (англ. мовою).
 79. Духовність – народові (До 110-річчя А.Річинського). Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К., 2002.
 80. Нові релігійні рухи в Європі і в Україні. Збірник. За ред. І.Бондарчука і А.Колодного. – К., 2006.
 81. Стоколос Н. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні. Монографія.– К., 2003.
 82. Переяслав – 1654 в історії Української Церкви. Наук. збірник. За ред.А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 2003.
 83. Актуальні питання соціально-значущої діяльності Церков і релігійних організацій в Україні. Збірник. За ред. В.Бондаренка і А.Колодного. – К., 2004.
 84. Київська традиція і Східний обряд в Українському християнстві. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.- Тернопіль, 2004.
 85. Буття ісламу в Україні і світі: історія і сьогодення. Наук. спецвидрук. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2004.
 86. Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах. Монографія. – Львів, 2005.
 87. Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України  ХХІ століття. Монографія.- К., 2005.
 88. Українське християнство: історія трагедій та уроки сьогодення. Наук. збірник. За ред. А.Гудими і А.Колодного. – К.–Тернопіль, 2006.
 89. Кондратик Л., Кондратик О. „Українське християнство” Михайла Грушевського. Монографія. - Луцьк, 2006.
 90. Кияк С. Ідентичність Українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи. Монографія. – Івано-Франківськ, 2006. – 632 стор.
 91. Арсен Річинський – видатний український громадський діяч і науковець-релігієзнавець. Наук. збірник. За ред. А.Колодного, А.Гудими і П.Мазура. - К.-Кременець, 2006.
 92. Конфесійне багатоманіття України в контексті її духовного і національного відродження. Наук. збірник. За ред.. А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 2007.
 93. Релігія і Церква в сучасних  українських реаліях. Наук. збірник. За ред.А.Колодного і І.Попова. -К., 2007.
 94. Колодний А.М. Життя. Праця. Думки. Біобібліографія. – К., 2007.
 95. Україна релігійна. Книга перша: стан релігійного життя в Україні (за ред. А.Колодного).- К., 2008.
 96. Україна релігійна. Книга друга: прогнози релігійного життя України (за ред. А.Колодного). – К., 2008.
 97. Климов В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії. Монографія. – К., 2008.
 98. Шевченко В. Україна духовна: події, постаті, явища. Монографія. - К., 2008.
 99. Литвинов В.Д. Україна в пошуках своєї ідентичності (ХVІ-ХVІІ ст.ст.). Історико-філософський нарис. – К., 2008.
 100. Стоцький Я.В. Держава і релігія в Західних областях України 1944-1964 років. Монографія. – К., 2008.
 101. Черенков М. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм (генетико-типологічна спорідненість і національно-ідентифікаційні виміри). Монографія. - К., 2008.
 102. Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні. Наук. збірник. – Чернівці, 2008.
 103. Арсен Річинський і проблеми Помісної Української Церкви. Наук. збірник. – Тернопіль, 2008.
 104. Україна і Ватикан: українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. Наук.збірник. – Івано-Франківськ, 2008.
 105. Україна і Ватикан у розвитку освіти і духовності. Наук. збірник. - Одеса, 2008.
 106. Колодний А.М. Релігійне сьогодення України. Вибрані твори. – К., 2009.
 107. Релігія у контексті соціокультурних трансформацій України. Колективна монографія. За ред. Л.Филипович.– К., 2009.
 108. Шеретюк Р., Стоколос Н. Трансформація релігійно-церковного життя в Галицько-Волинській Русі другої половини ХІІІ - першої половини ХV століття: геополітичний аспект. – К.-Рівне, 2009.
 109. Сітарчук Р. Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії. Монографія. – К.-Полтава, 2009.
 110. Україна і Ватикан в контексті культурно-цивілізаційного діалогу: історія і сучасність. Наук. збірник. За ред. Л.Филипович і П.Яроцького. – К., 2010.
 111. Недзельська Ю.К. Православний мирянин: життя в сьогоденні (український контекст). Монографія. – К., 2010.
 112. Ісламські процеси в світі та в Україні. Наук. збірник. За ред. А.Арістової. – К., 2011.
 113. Арсен Річинський і сучасний стан духовного поступу українського народу. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і П.Мазура.– К.-Кременець, 2011.
 114. Недавня О.В. Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору українців. Монографія. – К., 2011.
 115. Стоколос Н., Шеретюк Р. Драма Церкви. – К.-Рівне, 2011.
 116. Колодний А.М. Іван Шевців: життєпис українця-християнина. Монографія. –К., 2011.
 117. Филипович Л.О Культура релігійного життя. Вибрані праці. – К., 2011. 
 118. Історія релігії в Україні. Наук. збірка. – К.-Львів, 1994.
 119. Історія релігії в Україні.  Нгаук. збірка. – К.-Львів, 1995.
 120. Історія релігії в Україні. Наук. збірка. – К.-Львів, 1996.
 121. Історія релігії в Україні. Наук. збірка. В 5-ти вип.. – К.-Львів, 1997
 122. Історія релігії в Україні. Наук. збірка. В 2-х кн.. – К.-Львів, 1998.
 123. Історія релігії в Україні. Наук. збірка. В 2-х кн.. –К.-Львів, 1999.
 124. Історія релігії в Україні. Наук. збірка. В 2-х кн. – Львів, 2000.
 125. Історія релігії в Україні. Наук. збірка. В 2-х кн. – Львів, 2001.
 126. Історія релігії в Україні. Наук. збірка.В 2-х кн. – Львів, 2002.
 127. Історія релігії в Україні. Наук. збірка. В 2-х кн. – Львів, 2003.
 128. Історія релігії в Україні. Наук. збірка.В 3-х кн. – Львів, 2004.
 129. Історія релігії в Україні. Наук. збірка. В 2-х кн. - Львів, 2005.
 130. Історія релігій в Україні. Наук. збірка. .В 2-х кн. –Львів, 2006.
 131. Історія релігій в Україні. Наук. збірка. В 2-х кн. – Львів, 2007.
 132. Історія релігії в Україні. Наук. збірка.В 2-х кн. - Львів, 2008.
 133. Історія релігії в Україну. Наук. збірка.  В 2-х кн.. – Львів, 2009.
 134. Історія релігії в Україні. Наук. збірка. В 2-х кн. –Львів, 2010. – 110д.а.
 135. Історія релігії в Україні. Наук. збірка. В 2-х кн. –Львів, 2011. – 104 д.а.

   V. Д е с я т и т о м н и к    “І с т о р і я    р е л і г і ї   в  У к р а ї н і

   Том. І. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. За ред. Б.Лобовика. – К., 1996.
  Том. І. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. За ред. Б.Лобовика. Передрук тому в Канаді.- 1998 .
  Том ІІ. Українське Православ’я. За ред. П.Яроцького. – К., 1997.
  Том ІІІ. Православ’я в Україні. За ред. А.Колодного і В.Климова. – К., 1999.
  Том ІV. Католицизм в Україні. За ред. П.Яроцького. – К., 2001.
  Том V. Протестантизм в Україні. За ред. П.Яроцького. – К., 2002.
  Том VІ. Пізній протестантизм України. За ред. П.Яроцького. – К., 2007.
  Том VІ. Пізній протестантизм України. Друге доопрац. вид. За ред. П.Яроцького. – К.- Дрогобич. 2008.
  Том VІІ. Релігійні меншини України. За ред. А.Колодного. – К.,2010.
  Том VІІІ. Нові релігії України. За ред. А.Колодного. - К., 2010 .
  Том ІХ. Релігія в українській діаспорі. За ред. А.Колодного. – К. (буде в 2012р.).  
  Том Х. Релігія і Церква років незалежності України. За ред. А.Колодного. – К., 2003.

   VІ.    Б і б л і о т е ч к а    “Конфесії України”

  1. Колодний А. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів. Брошура. – К., 2001.
  2. Колодний А. Рідна Українська Національна Віра.- К., 2002.
  3. Гаюк І. Вірменська Церква в Україні. – Львів, 2002.
  4. Єленський В., Саган О. Саєнтологія в Україні. – К., 2004.
  5. Луцишина О. Уявлення про людину в Рігведі. – К., 2005.
  6. Колодний А.М. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів. Монографія. –К., 2010.

VІІ.    У к р а ї н с ь к а     р е л і г і є з н а в ч а  д  у м к а  д і а с п о р и (упорядкування  і  наукове редагування Відділення релігієзнавства  ІФ НАНУ)

 1. Олексюк В. Християнські основи української філософії. Вибрані твори. За ред. А.Колодного. – К., 1996.
 2. Музичка І. Християнство в житті особи і народу. Вибрані твори. За ред. А.Колодного. – К., 1999.
 3. Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості (За ред. А.Колодного і О.Сагана). – Тернопіль, 2000; Тернопіль, 2002.
 4. Ярмусь Ст. Досвід віри українця. Вибрані твори. За ред. А.Колодного. – К., 2002.
 5. Шевців І. Християнська Україна. Вибрані твори. За ред. А.Колодного. – К., 2003.
 6. Ярмусь Ст. Досвід віри українця  (2-ге доопрацьоване видання). –К., 2008.

 

VІІІ.   П р о б л е м и   с в о б о д и    б у т т я    р е л і г і ї.

 1. Про свободу совісті, релігії і переконань. Збірник документів. За ред. М.Бабія. – К., 1996.
 2. „Плід правди сіється творцями миру”. Збірник. – К., 1998.
 3. Влада і Церква в Україні. – Полтава, 2000.
 4. Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні. Наук. збірник. За ред. А.Колодного, П.Яроцького і О.Сагана. – К., 2001.
 5. Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. За ред. В.Бондаренка і А.Колодного. – К., 2001.
 6. Правові основи свободи совісті, релігії та релігійних організацій. Збірник документів. За ред. М.Бабія. – К., 2002.
 7. Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність. Науковий збірник. За ред. В.Олуйка та А.Колодного. – Хмельницький, 2002.
 8. Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Наук. збірник. За ред. А.Колодного та В. Олуйка. – Хмельницький, 2003.
 9. Толерантність: теорія і практика. Збірник статей і документів. За ред. М.Бабія. – К., 2004.
 10. Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз. Наук.збірник. За ред. А.Колодного і Л.Филипович. - К., 2004.
 11. Державно-церковні відносини в Україні у контексті сучасного європейського досвіду. Наук. збірник. –К., 2004.
 12. Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні. – К., 2005.
 13. Мораль. Релігія. Освіта. Науковий збірник. За ред. А. Колодного. – К., 2005.
 14. Церква і політика: від президентських виборів 2004 до парламентських 2006 року. За ред. А.Колодного, М. Бабія та Л.Филипович. – К., 2005.
 15. Релігія і соціальні зміни в сучасному світі. Збірник. - Чернівці, 2005.
 16. Релігія і суспільство: нові преференції. Збірник. – Чернівці, 2006.
 17. Іслам і Євроінтенрація. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2006.
 18. Свобода совісті і віросповідань. Збірник міжнародних, європейських та українських правових документів. За ред. М.Бабія. – К., 2006.
 19. Релігія і Церква в суспільних реаліях України. Спецвипуск «Релігійної панорами». За редакції і авторства А.Колодного. – К., 2006.
 20. Толерантність міжконфесійних відносин. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і В.Калюжного. – Запоріжжя, 2008.
 21. Релігійний досвід і толерантність. Матеріали конференції. – Дніпропетровськ, 2008.
 22. Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства. Матеріали конференції. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2008.
 23. Климов В.В. Свобода совісті, церква, релігійність в українському суспільстві періоду незалежності. Збірник статей. – К., 2009.
 24. Іслам в його проблемах і трансформаціях. Колект. монографія. За ред. А.Арістової та А.Колодного. – К., 2010.
 25. Регіональні виміри міжконфесійних і державно-церковних відносин. – К.-Хм., 2011.
 26. Міжконфесійні відносини в поліконфесійній Україні. Колект монографія. – К., 2011. 
 27. Релігійна свобода: моделі державно-церковних відносин. Вип. І. За ред. В.Єленського. – К., 1997.
 28. Релігійна свобода: контекст державно-церковних відносин. Вип. ІІ. За ред. А.Колодного. – К.,1998.
 29. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. Вип. ІІІ. За ред. А.Колодного. – К., 1999.
 30. Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив у сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст). Вип. ІV. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2000.
 31. Релігійна свобода: мас-медіа, школа і Церква як суспільні фактори утвердження. Вип. V. За ред. А.Колодного. – К., 2001.
 32. Релігійна свобода: свобода релігії і національна ідентичність. Вип.VІ. За ред. А.Колодного. – К. 2002.
 33. Релігійна свобода: уроки минулого і проблеми сьогодення. Вип. VІІ. За ред. А.Колодного. – К., 2003.
 34. Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. Вип. VІІІ. За ред. А.Колодного і М.Бабія. – К., 2004.
 35. Релігійна свобода: міжконфесійні відносини в умовах суспільно-політичних трансформацій. Вип. ІХ. За ред. А. Колодного. – К., 2005.
 36. Релігійна свобода: взаємини держави та релігійних організацій – правові й політичні аспекти. Вип. Х. За ред. А.Колодного, М.Бабія і Л.Филипович. – К., 2006.
 37. Релігійна свобода: законодавство України про свободу совісті – європейські стандарти та українські реалії. Вип. ХІ. За ред.. А.Колодного і М.Бабія. –К., 2007.
 38. Релігійна свобода: міжконфесійний діалог як складова становлення громадянського суспільства. Вип. ХІІ. За ред. А.Колодного, М.Бабія і Л.Филипович. – К., 2008.
 39. Релігійна свобода: теоретичні і практичні виміри оптимізації міжконфесійних відносин. Спецвипуск. За ред. А.Колодного. – К., 2008.
 40. Релігійна свобода: релігія в постмодерному суспільстві: соціально-політичні, правові та конфесійні аспекти. Вип. ХІІІ. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2008.
 41. Релігійна свобода: державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства. Вип. ХІV. За ред.. А.Колодного і О.Сагана.- К., 2009.
 42. Релігійна свобода: свобода релігії і демократія – старі і нові виклики. Вип. ХV. За ред.А.Колодного. – К., 2010.
 43. Релігійна свобода: свобода релігії і міжрелігійний діалог – глобальні виміри і локальні вияви. Вип. ХVІ. – К., 2011. 

ІХ.     П е р і о д и ч н і     в и д а н н  я    В і д д і л е н н я

 1. “Українське релігієзнавство”. – Бюлетень-квартальник Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. -1996 – 2011 рр. - №№ 1-60.
 2. Часопис-щомісячник УАР “Релігійна панорама”. – 2000– 201І рр. - №№ 0– 134.
 3. Релігійна панорама. Спецвипуск. За ред. А.Колодного. – К., 2006.

 

Х.    В и д а н н я    1 9 9 1  -  1 9 9 5    р о к і в.

 1. Історія християнської церкви на Україні. Колект. монографія. За ред. О.Онищенка. – К., 1991.
 2. Любчик В. Біблійні пророцтва в світі катаклізмів ХХ століття. Монографія.– К., 1993.
 3. Колодний А., Кирюшко М., Филипович Л. Митрополит Іларіон (Огієнко). – Львів, 1993.
 4. Релігія в духовному житті українського народу. Колект. монографія.За ред. А.Колодного. – К., 1994.
 5. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. Сборник документов. Под ред. М.Бабия. – К., 1994.
 6. Сучасна релігійна ситуація в Україні. Колект. монографія у 2-х частинах.За ред. П.Косухи. – К., 1994.
 7. Бабій М. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К., 1994.
 8. Релігія і Церква в контексті реалій сьогодення. Збірник. – К., 1995.  

 

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio