НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Відділ історії філософії України_Співробітники відділу

Сергій ЙОСИПЕНКО
Завідувач відділу,
доктор філософських наук

В Інституті працює з 1998 р.

Сфера наукових інтересів: історія філософії, політична філософія, філософія історії.

Основні публікації:

– До витоків української модерності. Українська ранньомодерна духовна культура в європейському контексті. – К.: УЦДК, 2008.
– Європа як політична проблема і філософська тема // Філософська думка. - 2010. - № 1.
– Філософія історії в історико-філософській перспективі // Філософські проблеми гуманітарних наук. - 2010. - № 18.
– Література як предмет історико-філософського аналізу// Філософська думка. - 2011. - № 1.
– Громада // Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. – Т. 2. – К.: Дух і літера, 2011.

Email: serge.yosypenko@ukr.net

 

 

 

Володимир ЛИТВИНОВ
Провідний науковий співробітник,
докор філософських наук

В Інституті працює з 1980 р.

Сфера наукових інтересів: Історія української філософії ХVІ–ХVШ ст.

Основні публікації:

– Ідеї раннього Просвітництва у філософській думці України. – Київ, Наукова думка, 1984. – 151 с.
– Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV – початку XVII століття). – К., Основи, 2000. – 472с.
– “Католицька Русь”(Внесок українців католицького віросповідання в духовну культуру України ХVІ ст.). Історико–філософський нарис. – Київ, Український Центр духовної культури, 2005. – 273 с.
– Україна в пошуках своєї ідентичності (Історико-філософський нарис). – К., "Наукова думка", 2008. – 527 c.
– Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – початок XVII ст.). – К., Наукова думка, 1990. – 382 с. (у співавторстві з В. М. Нічик, Я. М. Стратій).

 

 

Ніна ПОЛІЩУК
Провідний науковий співробітник,
доктор філософських наук

В Інституті працює з 1962 р.

Сфера наукових інтересів: філософія прагматизму, модернізм в українській інтелектуальній культурі XX ст.

Основні публікації:

Прагматизм і стратегія демократичних змін // Україна і світ: прагнення змін. Монографія. Відп.  ред. Наталія Висоцька.  К.: Дух і Літера, 2010. – С. 59-77.
– Прагматизм: деабсолютизація філософської методології // Філософська думка. – 2008. - № 4. – С. 100-121.
– Історико-філософська традиція та інновація у контексті неопрагматичного історизму Ричарда Рорті // Україна ХУІІ століття: суспільство, філософія, культура. Збірник пам”яті Валерії Нічик. К.: Критика, 2005. - С. 163 – 186.
– Проблема плюрализма: современные подходы // Новые идеи в философии. Ежегодник Философского общества СССР. – М.: Наука, 1991. – С. 51-63.
– Філософія прагматизму. Монографія, 15 др. арк. - Готується до видавництва.

 

 

Володимир БІЛОДІД
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 1974 р.

Сфера наукових інтересів: історіософія Володимира Антоновича, філософія Григорія Сковороди, релігійно-містична традиція в філософії України.

Основні публікації:

Історіографія української етнонаціональності: В.Б. Антонович (Історіософські нариси). – Монографія. (У друці – вид-во «Вища школа») – 18 а.а.
– Й.В. Сталін і академічна філософія в Україні (Нариси з історії філософської думки в інституті філософії НАН України в другій половині 40-х і 50-х рр.) – Монографія (У друці – вид-во «Стилос») – 8 а.а.
– Сковорода містик і сотеріолог. // Сковорода Григорій: Ідейна спадщина і сучасність. – К. 2003. – С. 227-247.
– Сотеріологія Григорія Сковороди: Част. 1 Сотеріологічні аспекти життя Сковороди (Рукопис – 7 а.а.)

 

 

 

 

 

Ірина ВАЛЯВКО
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 1997 р.

Сфера наукових інтересів: історія філософії України, наукова та архівна спадщина Дмитра Чижевського.

Основні публікації:

Notes towards an Intellectual Biography of Dmytro Chyzhevsky // Journal of  Ukrainian studies, Vol.30 – Canada, 2005 – S.75-95
– Historia ukrainskij folozofii: proces systematyzacji, problemy a zadania// “SOФIA” Casopis Filozofov Slovanskych Krajin. NR 6. – Polska, Rzeszow, 2006. – S.169-182
– Избранное в 3-х томах. Том 1. „Д.И.Чижевский. Материалы к биографии (1894-1977)», Москва, 2007. Библиотека-фонд «Русское Зарубежье» -- Русский путь. – 845С. (35, 2 др. арк.). Публікатор та коментатор архівних матеріалів разом з В.Янценим та В.Кортхаазе
– О научном наследии Дмитрия Чижевского в Украине/ Dmitrij I. Tschizewskij: impulse eines Philologen und Philosophen fur eine comparative Geistesgeschichte. Slavica Varia Halensia. Band 9.-- Berlin, 2009.--  S.119-133.
– До біографії двох мислителів: Дмитро Чижевський та Юрій Шевельов// Славістика Т.2: Дмитро Чижевський і світова славістика. Збірник наукових праць. – Видавництво «Коло»,  Дрогобич, 2010. – С. 227-266

 

 

Леся ДОВГА
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В інституті працює з 1991 р.

Сфера наукових інтересів:  українська культура XVI – XVIII ст, релігійна філософія, моральна теологія.

Основні публікації:

Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3-х томах. Т. 3 / редактор-упорядник Л. Довга – Львів, «Свічадо», 2011; Т. І Кн. 2. / упорядник Л. Довга – Львів, «Свічадо», 2009
– To Act or to Doubt: The Doctrine of Conscience in Inokentii Gizel’s Treatise Man’s Peace with God / Journal of Ukrainian studies. – Vol. 31. № 1-2. Summer – Winter 2006. – Kanadian Institute of Ukrainian Studies. – P. 135 – 148.
–  «Соціальна утопія Інокентія Ґізеля» / Україна XVII ст.: суспільство, філософія, культура. – К., 2005. – 48 стор.
– Уявлення про справедливі/несправедливі війни в українських проповідях XVII ст. / Mazepa and his time. History, culture, society. – ed. By G. Siedina. – Edizioni dell’Orso Alessanria, 2004. – s. 103-114.
– Етика. Естетика. /Історія української культури (у п’яти томах) – Т.3 – Київ, 2003  – с.624 – 651

 

Оксана ЗАБУЖКО
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 1988р.

Сфера наукових інтересів: українська філософська думка ХІХ-ХХ ст., філософія культури.

Основні публікації:

Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. - 1-ше вид.: К. Наук. думка, 1992; 2-ге вид.: К.: Основи, 1993; 3, 4-те вид.: К. Факт, 2006; 2009.
– Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. - 1-ше вид.: К.: Абрис, 1997; 2,3,4-те вид. (доп.): К.: Факт, 2001; 2006; 2009.
– Хроніки від Фортінбраса: Вибрана есеїстика. - К.: Факт, 1991; 2001; 2006 (доп. вид.), 2009.
– Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. - К.: Факт, 2007.
– Оксана Забужко, Юрій Шевельов. Вибране листування на тлі доби: 1992 - 2002. З доданими творами, коментарями, причинками до біографії та іншими документами. - К.: Висока полиця; Факт, 2011. (тексти, упорядкування, коментарі, передмова).

Особиста вебсторінка: www.zabuzhko.com

 

 

Олександр КІХНО
Старший науковий співробітник,
кандидат філологічних наук

В Інституті працює з 1992 р.

Сфера наукових інтересів: релігійна філософія, історіософія, філософія культури.

Основні публікації:

Историософия Н.Бердяева и проблема славянского мессианизма // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва у сучасному дискурсі. – К: Парапан, 2003.
– Ідея національного месіанізму у С.Булгакова і філософія національної ідеї» // Героїзм і подвижництво: творчість С.М.Булгакова у сучасному дискурсі. – К., Парапан, 2005.
– Творчість Олеся Бердника в європейському культурному контексті // Всесвіт Олеся Бердника. Вогнесміх. – К.: Тріада-А: «Афон» ВД, К. 2006.
– Промысел Божий в истории ХХ-го века и некоторые историософские идеи В.Соловьева и Н.Бердяева // Філософія права в Росії. – К.2006.
– Киев – Варшава – Москва – Петергбург: диалектика перемещения центров в славянской метакультуре // TOTALLOGY-XXI. Постнекласичні дослідження. – К.2006.

 

Олена СИРЦОВА
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 1988р.

Сфера наукових інтересів:

патристика, апокрифіка, апокаліптика, філософська екзегеза, апокатастазис.

Основні публікації:

Идея апокатастазиса в эсхатологии Григория Нисского // Отечественная философская мысль XI-XVII веков и греческая культура. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 146-159.
– Апокрифічна апокаліптика. Філософська екзигеза і текстологія з видання грецького тексту Апокаліпсису Богородиці за рукописом ХІ ст. Ottob.gr.1. – К.: KMAcademia, 2000.
– Textologia ruthenica XVII і латинські трактати Адама Зернікау // Україна XVII ст. – С. 436-450.
– Апокрифічна тріадологія в філософії Григорія Сковороди і тринітарний трактат Адама Зернікау // Григорій Сковорода – джерело духовної величі і сучасність. – Тернопіль: Астон, 2007. – С. 44-54.
– «Prawdziva Wiara Stara» Інокентія Гізеля – непрочитаний богословсько-філософський трактат XVII ст. // Київська академія, 2008. – Вип. 5. – С. 25-41.

 

Ярослава СТРАТІЙ
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 1981р.

Сфера наукових інтересів: історія української філософської думки середньовіччя і раннього модерну.

Основні публікації:

Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. – К.: Наукова думка, 1991 (у співавторстві з В.М. Нічик і В.Д. Литвиновим).
– Філософія у Києво-Могилянській академії // Київ в історії філософії України / В. Горський, Я. Стратій, А. Тихолаз, М. Ткачук. – К: KMAcademia, 2000. – C. 74-129.
– Філософія в Києво-Могилянської академії // Історія української Культури у п’яти томах. – Т. 3. Українська культура другої половини XVII-XVIII ст. К: Наукова думка, 2003.–  С. 575-610.
– Ідеї природного права і суспільного договору у на службі петровського абсолютизму («Правда волі монаршої» Теофана Прокоповича // Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура: Зб. наук. пр. на пошану пам’яті Валерії Михайлівни Нічик. – К.: Критика, 2005. – С. 128-151.
– Інтерпретація проблеми сутності душі та її здатностей у трактаті «Про душу» Інокентія Гізеля // Інокентій Гізель Вибрані твори / упорядник Л.М. Довга – Т.3. Дослідження і матеріали. – К.-Л.: Свічадо, 2010 . С.51-81

 

Наталія ФІЛІПЕНКО
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 1993 р.

Сфера наукових інтересів: релігійна філософія та її історія, логіка.

Основні публікації:

– Киевское Религиозно-философское общество (1908–1919). Очерк истории. Монография. – К.: ПАРАПАН, 2009. – 140 с.
http://www.bogoslov.ru/biblio/text/495076/index.html
– Этика как онтология («Наука о человеке» В. И. Несмелова) // Христианская мысль. – 2004. – № 1. – С. 67–74
 http://www.kievrfo.org.ua/index.php?p=xm.2004-1
– О религиозных основаниях цивилизационного разделения Европы (размышления по поводу работы В. В. Зеньковского «Россия и Православие») // Христианская мысль. – 2005. – № 2. – С. 118–129. (у співавторстві з И.В. Назаровим)
– Неослов'янофільські тенденції в філософії культури В. З. Завітневича і В. В. Зеньковського (початок ХХ ст.) – Totallogy. – 2009. – №22. – С. 268–284.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/totallogy/2009_22/statti/neoslavynskie%20tendencii%20Filipenko.htm
– Альфред Тарський. Поняття істини в формалізованих мовах / Переклад з англ. Н. Філіпенко  . – К.: Стилос, 1998. – 154 с.

Email: krfo@rambler.ru

 

 

Олена ВДОВИНА
Науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2005 р.

Сфера наукових інтересів: давньоруська філософська культура, медієвістика, історія української філософії.

Основні публікації:

Кирило Туровський. Антропологічні виміри києворуської думки // Давньоруські любомудри. – К.: Видавн. Дім “КМ Academia”, 2004. – С. 162 – 188.
– Світоглядне значення есхатологічної проблематики (на прикладі твору Кирила Туровського) // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – Вип. 19. – Ч. 1. – С. 42 – 46.
– Деякі аспекти осмислення києво-руської традиції Теофаном Прокоповичем // Філософські ідеї в культурі Київської Русі. – Полтава, 2008. – С. 175 – 182.
– Образ святого Володимира в творчості Теофана Прокоповича: смислотворчий ідеал // Несторівські студії. 1020 років Хрещення Русі: нові дослідження. – К.: НКПІКЗ, 2009. – С. 20 – 37.
– Розумність чернечого життя в аскетичних творах Кирила Туровського // Несторівські студії: Святість та святині Давньої Русі. – К.: НКПІКЗ, 2010. – С. 20 – 37.

 

Микола СИМЧИЧ
Науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2007 р.

Сфера наукових інтересів: філософія у Києво-Могилянській академії, ранньомодерна схоластика, схоластична і аналітична метафізика.

Основні публікації:

Philosophia rationalis у Києво-Могилянській академії. Компаративний аналіз могилянських курсів логіки кінця XVII – першої половини XVIIІ ст. – Вінниця, в-во О.Власюк, 2009. http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/530
– Вчення про супозицію у філософських курсах могилянських професорів // Київська Академія. – Вип. 8. – К., 2010. – С. 15-29.
– Проблеми розрізнень і універсалій у філософському курсі Інокентія Гізеля // Інокентій Гізель Вибрані твори / упорядник Л.М. Довга – Т.3. Дослідження і матеріали. – К.-Л.: Свічадо, 2010. – С. 83-102.

 

Тетяна ЧАЙКА
Науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 1992 р.

Сфера наукових інтересів: моральнісна свідомість Київської Русі, філософсько-етичні аспекти осмислення Голокосту, усна історія новітньої української філософії.

Основні публікації:

Філософічність давньокиївської агіографії // Острозька АкадемІя: Наукові записки. - Т. 2. - Ч. 2.  Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. - Острог, 1999. - С. 172 - 178.
– Голокост в Україні: історія, психологія, етика. Матеріали до навчального курсу. - К. : Стилос, 2000. - 75с.
– Естетика давньокиївського житія // Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. - Вип. 16. - К.,2006. - С. 76 - 85; Вип. 17. - К.,2007. - С. 143 - 155.
– Моральні домінанти давньокиївської агіографії /до реконструкції моральної свідомості Київської Русі/. - Магістеріум. - Вип. 30. Історико-філософські студії. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія". 2008. - С. 36 - 52.
– "Я прожил счастливую жизнь..." Слово о добром человеке и добром философе // Дружба: её формы, испытания и дары. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2008. - С. 354 - 364.

 

 

Сергій КУДРА
Молодший науковий співробітник,
Поновлений на роботі у Інституті з 1996.

Сфера наукових інтересів: історія української філософії

Основні публікації:

Некоторые вопросы общественной активности и личностного общения в сфере социального управления / Кудра С.Г., Москвичев С.Г., Сакада Н.А. // Прогнозирование социальных процессов в социалистическом обществе. Наука как объект управления. – К.: Наукова думка, 1969. – С. 167-169.
– Життєвий шлях професора Петра Демчука // Розбудова держави. – 2000. – №1-6. – С.156-163.
– «Спогади» Павла Скоропадського і українська ситуація 1991-2004 рр. – К. 2005. – 32 с.
– Бібліографія історико-філософських досліджень, виданих в Україні в 1990-2004 рр. – К.: Ін-т філос. НАН України www.filosof.com.ua. – 96 c.
– Бібліографія української історії філософії 1960-2005 рр. – К.: Ін-т філос. НАН України. www.filosof.com.ua. – 184 c.

 

 

Юрій БАДЗЬО
Провідний інженер
В Інституті працює з 1993р.

Сфера наукових інтересів: актуальний політичний процес в Україні, політична філософія 

Основні публікації:

Право жити. Україна в складі СРСР, людина в системі тоталітарного соціалізму: дисидентський трактат-монографія .– К.: Таксон, 1996. – 400 с. (видано за фінансового сприяння МВФ “Відродження”)
– Національна ідея і національне питання. – К.: Смолоскип, 2000. – 50 с.
– Підпільна нація:Збірка статей. – К.: МАУП, 2003. – 100 с.
– Український вибір: Збірка статей.  – К.: Смолоскип, 2004. –52 с.
– Деякі політико-філософські особливості процесу становлення української нації в умовах Незалежності: Монографія. – К.: Бібліотека політичної партії “ Наша Україна”, 2010. – 151 с.

 

 

Леся ТУРОВЕЦЬ
Провідний інженер
В Інституті працює з 2001р.

Сфера наукових інтересів: історія філософії України, історія мистецтва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана ШЕРЕМЕТА
Провідний інженер,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2009 р.

Сфера наукових інтересів: Релігійна філософія.

Основні публікації:

Шеремета О. Ю. Екуменізм як етична ідея Шептицького / Оксана Шеремета // Філософська думка. – №1. – 2007р. – С. 60–68;
– Шеремета О. Ю. Спільне добро народу, держави, церкви в розумінні митрополита Шептицького / О. Ю. Шеремета // Мультиверсум. Філософський альманах. – Вип. 72. – К., 2008. – С. 136 – 145;
– Шеремета О. Ю. Етичне вчення Андрея Шептицького про надприродні чесноти/ О. Ю. Шеремета // Мультиверсум. Філософський альманах. – Вип. . – К., 2010. – С.
– Оксана Шеремета, Юрій Чорноморець. Соціальна етика Андрея Шептицького – вершинне досягнення українського неотомізму (1 частина) http://theology.in.ua/ua/bp/theologia/practical/social/38702/

 
 
     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio